تعبیر خواب پروانه روی شانه راست

سعید :

خواب دیدم توی خیابونم ، یک‌ زن بهم‌رسید و با ناراحتی گفت : من‌ شوهرم فوت کرده و بخاطر برطرف کردن‌نیاز جنسیم با یک‌مرد دیگه رابطه برقرار‌کردم‌ و‌مردم میگن بهم ک‌کارت اشتباهه ! بعد من گفتم‌اتفاقا این مردم هستند ک توی اشتباها . خوشحال شد و رفت . جلوتر ک‌رفتم‌یک‌پروانه زیبا اومد‌سمتم و اونو از طرف خدا میدونستم و یک‌کادو هم‌ در دستم‌بود . هردو تا رو از طرف خدا میدونستم ، دلیلشم همون زن بود . به پروانه گفتم بشین روی شونه ی راستم . نشست و با هم‌ رفتیم ‌خونه . داخل اتاق رفتم و کادو رو باز‌کردم‌.‌دیدم یک‌پتو هست .

 

خلاصه تحلیل :

از طرف خدا دانستن، معنایی  دوگانه دارد که در معنای منفی به خودخواهی فرد اشاره دارد. هرچه باشد خدا موجودی قائم به ذات است. اما، رویا با صحنه خیابان شروع می شود که اشاره به مسیرهای ذهنی ما برای رسیدن به اهداف دارد. سعید به زن بیوه، راهی خودخواهانه را نشان می دهد. بی توجه باش به فرهنگ و شعور جمعی (مردم) و آنچه دلت می طلبد را دنبال کن…

 

مشروح تحلیل :