تعبیر خواب گوسفندان با چادر سیاه

نازیلا :

خواب دیده بودم در جایی هستم که چند گوسفند در فضاهایی جداگانه از یکدیگر نگهداری میشدند آنجا مسقف بود و هر گوسفند با دیوار کوتاهی از گوسفند کناری جدا شده بود و بدن همه آنها از کمر به بعد با پارچه سیاه رنگی مانند چادر پوشیده شده بود و چادر تا انتهای بدن آنها و تاپایین پای عقب گوسفند ها کشیده شده بود به طوریکه راه رفتن آنها را مشکل می کرد.

فکر میکنم در خواب گوسفند ها مال من بودند اما دقیقا مطمئن نیستم. فردی که مسئول نگهداری آنها بود هم کنار من ایستاده بود؛ اما دقیقا چهره اش را نمی دیدم.

 

خلاصه تحلیل:

گوسفند موجودی وابسته و نیازمند مراقبت و توجه دیگران است؛ اما هنگامی که مراقبت از حد متعادل خارج می شود، نتیجه معکوس می دهد. نگاه متکی به نبایدها و محدودیت ها زندگی فرد را گرفتار نقصان می کند. دیوارکشی های بی جا و مهار همه جانبه می تواند زندگی مشترک را متلاشی کرده، فرزندانمان  را فاقد عزت نفس کند و برای خودمان زندانی ویرانگر بسازد.

 

مشروح تحلیل :