تعبیر خواب همانند ژانوس، خدای یونانیان، ماهیتی دو چهره دارد: یکی چهره نجات بخش، و از سوی دیگر آسیب زا.

اجازه دهید ابتدا درباره چهره آسیب زای تعبیر خواب صحبت کنیم. تعبیر نادرست نمادها، اشتباهی رایج در فرهنگ کشورهاست. همان طور که پیشتر گفتم، فردی که در خواب می بیند عبایی زربفت بر دوش دارد و با افتخار میان جمع می رود، به خطا فکر می کند به نیک نامی و افتخار دست خواهد یافت. فهم نادرست پیام خواب، او را به ارزیابی نادرست دچار می کند تا در دام کلاهبرداران بین المللی گرفتار شده و مالباخته ای پشیمان شود.

عمق مهلک چنین خطایی را لمس می کنید؟ چه تفاوتی میان این نوع تعبیر خواب با فالگیری وجود دارد، جایی که زن متاهلی در فالش گفته می شود، به مراد دل خواهد رسید و رفیقه خود را به آغوش خواهد کشید؟! دامهای شیطان وسیع اند.

اما، چهره دیگر تعبیر خواب، همان گام نهادن در وادی زبانشناسی رویا، آکنده از شناخت رهایی بخش است، جایی که ما با رمزگشایی نمادها و تحلیل منطقی نمادهای خواب روبرو هستیم. خواب حکم پیامی از روح را می یابد و به ما خبر می دهد، کجا داریم اشتباه می کنیم. آن مرد می توانست دریابد، گرفتار خودپسندی شده است و نیازمند گوش سپردن به ندای عقل و نظر اهل نقد است.

خانم محترمی که در رویا عشق و علاقه دو مرد به یکدیگر را می بیند که مرد بلند قدتر سکته قلبی می کند، با چه معضلی روبروست؟ آیا شما می دانید؟ یا کتابهای موجود در بازار، رهنمودی به دستتان می دهد؟ آن مرد بلند قد، نماد بعد زنانه فرد است که جلدی منطقی بر آن پوشیده شده و سکته قلبی اشاره به در هم شکسته شدن احساسات عمیق زنانه دارد. در قرن بیست و یکم، بسیارند زنانی که برای نشان دادن لیاقت حرفه ای ناگزیر به رفتار مردانه شده اند و به تدریج زن بودگی خویش را گم کرده اند. این دست زنان همواره از آسیبهای روحی و در بسیاری مواقع، بیماری های روان تنی رنج می برند.

خوابهای شما گرانبها هستند، نماد سوی مثبت ژانوس، آنها کلیدهای گشایشگر و چوبدست های رهنما به دستتان می دهند، اما زمانی که قیل و قال فال بازان، تعبیرها از دلشان در می آورند، ورطه رنج جانکاه می شوند، نویدهایی که زندگی مان را به یغما می برند، یا هشدارهای بی جایی که آشوب به جانمان می افکنند. مظنه این گوهر گرانبها را نزد بدل فروشان نبرید.