تیزبینسارا:

خواب دیدم که یه تخم مرغ بزرگ دارم که یه جوجه عقاب ازش میاد بیرون. تعبیر خوابم چه می تواند باشد؟

تعبیر خواب:

آدم تیزبینی هستید؛ اما سر فصل جدیدی در زندگی تان شروع شده که در آن برای رسیدن به اهدافتان نیازمند ژرف نگری و قدرت تشخیص بالا هستید. این ظرفیت های وجودیتان را تقویت کرده و از آن ها به نحو احسن بهره ببرید.

در واقع، تعبیر خواب تخم مرغ عادت ها یا موقعیتی است که انتهای آن جز تامین نیازهای فرو رتبه حیوانی هیچ نیست. در رویای شما تخم مرغ نشان می دهد احتمالا شما روزگار را به بطالت می گذرانید. امااز تخم در آمدن جوجه نماد شروع سرفصل جدید و روبرو شدن با موقعیتی تازه است. عقاب موجودی دوربین و با نگاه عمیق است.

بنابراین، رویا نشان می دهد که در مقطع جدید باید مهارت های تشخیصی تان را تقویت کرده و با پیشبینی دقیق برنامه هایتان را تدوین و اجرا کنید تا ظرفیت هایتان بلوغ یافته و به آنچه لیاقتش را دارید برسید.