انعکاسحسین:

توضیح اینکه چند شبی تنها بودم.
خواب می دیدم که با همسرم رابطه جنسی دارم و در حال نوازش (معذرت میخواهم) مقعدش هستم. ناگهان گفتم تو همسر من نیستی و الان هم دست من همانجاست که قبلا بود و نمی گذارم از من استفاده کنی (در حالی که این حرف ها را می زدم متوجه شدم دستهایم گره کرده روی سینه ام است) و با این حرف بیدار شدم و دقیقا دستهایم گره کرده روی سینه ام قرار داشت.

تعبیر خواب :

 دوست خوبم، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت! شما شبیه کشاورزی هستید که تخم گیاه بی ثمر می کارد و بعد انتظار برداشت محصول دارد. زمانی که با رفتارتان دیگران را می رنجانید یا آنان را می رانید، چگونه انتظار دارید امورتان پیش برود و دیگران برایتان خیرآفرین باشند؟

تعبیر خواب مقعد

نوازش پشت همسر تحریک بخش ابتر و بی حاصل را نشان می دهد و گفتار شما که همسرم نیستی نیز تاکید بر همان بریدن و قطع کردن است. تا زمانی که به دیگران خیری نرسانیم و تا زمانی که مانند گل از وجودمان عطر محبت صادر نشود، آیا می توانیم انتظار جمع شدن پروانه های خوبی را گردمان داشته باشیم؟

در رفتارتان تجدید نظر کنید. به جای دافعه به جذب دیگران بپردازید و انرژی مثبت ارسال کنید تا دیگران همچون زنبورهای عسل گردتان جمع شده و بهره ای متقابل ببرید.