فرشته: من به آقایی علاقه مندم و علاقه ام یک طرفه است. اون آقا خبر دارد که من ایشان را دوست دارم. دیشب سحر خواب دیدم ماهی درست کرده بودم. رفتم کنارش نشستم ماهی های درشت رو جدا می کردم و بهش میدادم و می خورد و کوچیکها رو بهش نمی دادم. اما بزرگترها پر گوشت و خوشمزه بودند و بدون تیغ و نرم.

تفسیر:

انسان ها آزاد افریده شده اند. باید به انتخاب آن ها احترام بگذاریم و از راه درست خواسته مان را به آنان ابراز کنیم. آیا دوست دارید کسی خواسته اش را با فشار و ترش رویی به شما تحمیل کند؟

ماهی نماد آزادی و فرصت تجربه کردن است. آن مرد خواسته یا هدف را نشان می دهد و زمانی که شما کنار او می نشینید یعنی با او ابراز همدلی کرده، نشان می دهید قادر هستید درکش کنید. ماهی بی سیخ نیز فرصتی است که به او می دهید تا بدون هیچ فشار و آزاری بتواند تصمیم بگیرد. بله، دوست خوبم، به جای ترش رویی و بدخلقی می توان این گونه بود: حتی به کسی که عمیق عشق می ورزیم، فرصت داد تا راهش را انتخاب کند.