وهم-خیال-زنزهره:

٩سال پیش خواب دیدم.یک انسان قدبلند با شنل مشکی که تمام سر و بدنش و پوشونده بود و روی زمین نه ایستاده بود,به خانوادم حمله کرد.من همه رو فراری دادم ولی من و با خودش گرفت و برد.تو خواب,اون شخص بنظرم جادوگر بود.

تفسیر:

پیداست آدم خانواده دوستی هستید و حاضرید برای آن ها دست به هر کاری بزنید؛ اما خواب می گوید ارزش های واقعی زندگی خودتان را پیدا کنید و برای آنها بجنگید.
در حقیقت، جادوگر نماد توهم است. جادو امر غیر واقع را واقعی نشان داده و با فریب دادن مخاطبین آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. در رویای شما، تا زمانی که پای جان عزیزانتان در میان است و در حقیقت شما هدف روشنی دارید، راست می ایستید و اجازه شکست خوردن را به خود نمی دهید؛ اما زمانی که آن ها نجات پیدا می کنند، حجم زندگی شما به صفر می رسد. دیگر چیزی برای جنگیدن نیست و همین جاست که به دام جادو گرفتار می شوید.
دوست خوبم، برای خودتان ارزش قائل شوید، چه کسی مهمتر از شما؟ در زندگی اهداف مشخصی تعیین کنید و به سمتشان حرکت نمایید تا گرفتار بطالت و تهیگی نشوید. جادو زمانی ما را از پا در می آورد که آن را باور می کنیم. در زندگی شما، جادو احساسی از تهیگی و خود را مهم نشمردن است. آدمی که خویشتن خویش را باور نداشته باشد، انسانی که عزت نفسش را محترم نداند، طبیعی است که در چاه ویل تهیگی گرفتار می شود.