dast.gaviندا:

خواب دیدم دست چپم رو عمل کردم و تا خوب بشه، نمی تونستم حرکتش بدم. توی خواب حس می کردم نیازی به این عمل نبوده و انگار کوچکش کرده بودم. قرار بود با اون یکی دستمم بعدن همین کارو بکنم چون دستم بزرگ بود.
بعد یک همهمه ای دیدم. یک نفر بود تیراندازی می کرد و وسایل رو پرت می کرد که من پناه گرفته بودم و آسیبی ندیدم و با ترس نصف شب از خواب پریدم.

تفسیر:

در حالی  که ذاتا آدم  کارآمدی هستید، اما گرفتار احساس انفعال شده و می خواهید کمتر در امور مداخله کنید.

شریف هنگامی که وارد مرکز تحقیقاتی شد، شور و شوق زیادی به خرج می داد. اما، انرژی زیادی که می گذاشت به مذاق دیگر کارکنان که به تنبلی خو گرفته بودند، خوش نمی آمد. به همین دلیل، مرتب فشار می آوردند تا شریف نیز مثل آن ها شود. بعد از مدتی، کنایه ها و آزار همکاران تاثیر خود را گذاشت و او نیز دست از تلاش برداشت.

دوست خوبم، دست بزرگ نماد قابلیت بالایی است که شما ذاتا دارید.  وقتی دست چپ را عمل کرده اید، یعنی احساساتتان را سرکوب کرده و حس می کنید تلاشهایتان بی حاصل است. چپ همیشه سوی احساس را نشان می دهد. به هر ترتیب، در صحنه دوم، واقعیت موضوع آفتابی می شود. مردی که حالت تهاجمی دارد و تیراندازی می کند، نماد مشکلاتی است که سر راهتان سبز می شوند و اگر شما دستان بزرگی داشته باشید، قادر خواهید بود برابرشان ایستاده و آن ها را مرتفع نمایید.

توانایی هایتان  را ارج بگذارید و اجازه ندهید انرژی منفی پیرامون وجودتان را گرفتار انفعال کند.