کار-تیمامیر حسین:

با درود .از اینکه خواب مرا تعبیر میکنید پیشتر سپاسگزارم. در خواب دیدم شمار بسیاری از گرگهای وحشی و گرسنه به جمعیتی انسان حمله کردند که من نیز جزوی از جمعیت انسانها بودم. ما در خانه ای بزرگ پنهان بودیم و هرکس به جایی پناه می برد. ناگاه یکی از گرگها به طرف شیشه پنجره حمله ور شد و با شکستن شیشه وارد آن خانه شد و من سراسیمه به داخل اتاقکی کوچک مثل کمد وارد شدم و بسیار مضطرب بودم.

تفسیر:

گرگ تولید وحشت می کند. موجودی درنده و بی رحم که وقتی به گله می زند گوسفندان هراسان متفرق می شوند و گرگ می درد و می درد. اما، آیا آدم ها نیز گوسفند هستند که در هنگام خطر هر کدام به فکر جان خود به سوی بگریزند و طعمه بی دفاعی شوند؟!

دوست خوبم، درک کنید که امنیت و آرامش شما به امنیت و آرامش افراد پیرامونتان وابسته است. پس، در جمع باشید و نسبت به جمع احساس مسئولیت کنید. به عبارت دیگر، زمانی که در مسیر اهداف تیم حرکت می کنید، به سمت اهداف خود پیش می روید. پس، در برابر مشکلات بزرگ از وجود دیگران بهره ببرید و برای رسیدن به اهدافتان از کمک دیگران سود بجویید.