غفلتسمیرا:

ساعت تقریبا صبح بود که خواب دیدم بابام بهم زنگ زد و گفت مامانت و یه نفر دیگه (که نمی دونم کی بود) مردند. خود بابام موقع دادن خبر گریه می کرد. آن قدر ناراحت شدم که از خواب پریدم و قلبم کمی درد می کرد.

لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟

تفسیر:

اگر در جایی خوابیده باشید و ناگهان بیدار شوید و ببینید کسی قصد تجاوز به شما را دارد چه احساسی پیدا می کنید؟ قطعا از شدت ناراحتی قلبتان درد می گیرد. دوست خوبم، هنگامی که به شما زنگ زده می شود و خبر فوت مادرتان داده می شود، یعنی در پیرامونتان چیزهای ارزشمندی وجود دارد، به عزیزی جان مادرتان، که اگر نسبت به آن ها غفلت کنید، ممکن است ناگهان آن ها را از دست رفته بیابید.

راستی، آن فردی که به همراه مادرتان فوت کرده کیست؟ چرا اسمی از او آورده نمی شود؟ دلیلش این است که ارزش برخی داشته هایتان را نیز به درستی نمی شناسید. نمی دانید فلان موقعیتی که دارید چقدر خوب و ارزشمند است و دیگران حسرتش را می خورند و بعد وقتی از دستش دادید، تازه درک خواهید کرد که چه داشته اید.

سمیرای عزیز، از خواب غفلت بیدار شوید و هوشیارانه از داشته هایتان مراقبت کنید. گاه اتفاقات سریعتر از آنچه تصورش را می کنیم، رخ می دهند.