نشانه ها-حضور-خداهر روز دقایقی را اختصاص بده تا با خود خود خدا، تنها با خودش حرف بزنی.

از او بخواه، نشانه های حضورش را نشانت بدهد. عجیب نیست، غیر عادی هم نیست، وقتی چشم ها و گوشهایتان را باز کند، چیزهای معمولی که تا به حال توجه ات را جلب نمی کرد، برایت مهم می شود و کم کم نوازش خدا روی گونه هایتان را حس می کنی 🙂