کرم-خاکیبی نام:

باسلام
دیدن کرم خاکی در خواب چه تعبیری دارد؟ اینکه شخص خواب بیبیند که از مقعدش کرم خاکی بیرون می آید اما اصلا از این بابت ناراحت نیست؟
خواهشمندم تعبیر خواب کرم خاکی را بگویید.

تعبیر خواب :

کرم خاکی همان گونه که از نامش پیداست، در خاک زندگی می کند.تعبیر آن در رویا نشان می دهد درون فرد همچون خاک عاری از احساس توجه و مراقبت است.
در واقع، رویا نمایشگر فردی است که برای هیچ چیز ارزش و اعتباری قائل نیست و به امور اهمیت نمی دهد. او آدمی است که نسبت به شرایط پیرامون و اوضاع زندگی خود بی تفاوت است. طبعا، چنین آدمی زندگی موفقی نخواهد داشت. پس، برای تغییر شرایط اولین کاری که لازم است انجام دهد، اهمیت قائل شدن برای مسائل است. زمانی که بیاموزد به امور اهمیت دهد، روش زندگی را تغییر داده و به سمت خوشبختی گام خواهد برداشت.