firs-ladies-summit-2012-madam-shiranthi-rajapaksa-2سپیده:

خواب دیدم با بابام رفتم شیراز. موقع برگشت یه مار خیلی خیلی بزرگ خرید که با خودش بیاره خونه. واقعا وحشتناک بود. هر چی گفتم نیارش توجه نکرد. ماشینمون کامیون بود. مار رو گذاشت پشت کامیون. منم رفتم پشت کامیون. بابام و یکی از فامیلاش جلو نشسته بودن. یهو از روی یه پل رد شدیم که ماره خودشو انداخت روی گارد ریل پل و خدا رو شکر از کامیون جدا شد. منم هیچی به بابام نگفتم و کلی ازش دور شدیم. از دور برگشتم نگاش کردم، گفتم خدایا شکرت که دور شد. رنگشم سیاه بود. جثه پهن و بسیار بزرگی مثل اژدها داشت.

تفسیر:

دوست خوبم، بهترین رفتار دربرابر عصبیت آرامش و عدم عکس العمل است. بردباری و گذشت خنکای آبی است که بر آتش خشم ریخته شده و روح طغیان زده را آرام می کند.

هوشمند باشید و بدانید دربرابر تهدیدات و مشکلاتی که سر راهتان قرار می گیرد چگونه باید رفتار کنید. در برابر رفتار عصبی و غیر منطقی دیگران، اگر بخواهید آشفته شده و واکنش متقابل نشان دهید، بدون تردید آتش جنگی را افروخته اید که چه بسا خود در آن بسوزید. هنر بردباری و صبر آگاهانه به ما می آموزد بهترین صلاح لبخند و نرمش روح است، به خصوص زمانی که فرد عصبیت زده نزدیکی، عزیزی یا آشنایی مورد احترام باشد. صبور که باشیم وقتی آتش خشمش فروخوابید، سپاسگزارمان خواهد بود که تحملش کرده ایم.

پدر حاکمی است که نمی توان برابر او ایستاد. یک صاحب قدرت عزیز که گوشش بدهکار خواهش های ما نیست. خریدن مار اژدهاگون نیز نشان می دهد به چالش کشیدن امور می تواند کار را به دشواری و جنگی اعصاب خردکن بکشاند. پس درایت باید داشت، برای گذر از پل مشکلات نیاز است که اولا عصبیت را تحریک نکرد و این کاری است که شما با سکوت در هنگام دور شدن مار انجام می دهید و گفتگوی سازنده را پیش برد و این کاری است که آن آشنای نشسته کنار پدرتان به انجام می رساند.

با لبخندی گشاده (نماد شیراز) و دلی نرمش طلب تلاش کنید خواسته هایتان را بیان کنید و از در لطف که وارد شوید، کارها پیش می رود و به اهدافتان خواهید رسید.