مریم:

مادرم خواب دیده که من یک خواستگار کلید ساز داشتم و من بهش علاقه داشتم ولی خانوادم بخاطر شغلش راضی نبودن.

تفسیر:

در ایران امروز که همه چیز ظاهر شده و دیگران را نه بر مبنای آدم بودنشان که بر اساس داشته های ظاهری ارزیابی می کنند، جای خوشبختی دارد که شما نگاهی ارزشی و محتوایی به مسائل دارید.

خواستگار نماد ابراز آمادگی و قابلیت انجام کاری است. کلید ساز نیز اطمینان آفرین است. کلیدساز به دیگران این اطمینان را می بخشد که با خیال راحت از امکانات بهره ببرند. بنابراین، خواستگار کلیدسازی که به خواستگاری شما آمده، به مادرتان نشان می دهد شما فردی هستید که آمادگی کمک به دیگران و رفع و رجوع مشکلاتشان را دارید. شما در سودای امور انسان دوستانه و خیرخواهانه هستید و معنوی دارید، این در شرایطی است که مادرتان متاسفانه گرفتاری های دنیایی دارد و حاضر نیست توانایی خود را برای بهبود زندگی دیگران خرج کند و ریشه بسیاری از عدم توافق نظرش با شما به همین امر باز می گردد.