ترنم:

خواب دیدم  با خواهرم که فوت کرده در حیاط منزل قدیمی مان  بودیم. ( خواهرم  در خواب دو شخص بود یکی زنده و یکی مرده). او حیاط رو کنده بود و داشت خودش رو که مرده بود قبر می کرد و بر روی دهان  مرده چسب می زد.

تفسیر:

به نحو تاسف باری، زندگی تان را متوقف کرده اید. ترنم عزیز، به شما فرصتی برای زندگی داده شده، چرا قدر آن را نمی دانید؟

حیاط محلی است که ما وقت می گذارنیم و دو کالبد خواهرتان یکی زنده نماد فرصت و دیگری مرده نماد از دست رفتن فرصت است. خواهر جسم دوم خود را در حیاط قبر می کند، یعنی شما با بطالت و فرصت سوزی بخت ها وقت های زندگی را از کف می دهید. چسب چسباندن نیز وجهی دیگر از عدم بروز است. دربرابر مسائل سکوت کردن و خواست ها، تمناها، دیدگاه ها و… را بیان نکردن، عین مردگی است.

به خود بیایید، شما یک انسان صاحب حق هستید. وجود دارید، نفس می کشید و برخلاف خواهر مرده تان، زنده اید! و باید به خودتان اجازه دهید تا زندگی کنید. پس این حق را از خودتان نگیرید.