talghinکامران:

ساعت ۶ صبح خواب دیدم که خواهرم به من می گفت ازدواج بکن و یک فرزند دیگر بیاور! (من متاهل ودارای یک فرزند پسر هستم).

تفسیر:

سرشته زندگی تان را در دستان خودتان داشته باشید و کارهایتان را برای جلوه نمایی و اثبات خود انجام ندهید.

دیگران با تحریک غرور ما، چه بسا ما را وادار به انجام کارهایی ناگوار می کنند. بسیار دیده و شنیده ایم که فردی تحت تاثیر القای نزدیکان یا دوستانش مرتکب قتل یا دزدی شده است.

زمانی که خواهرتان به شما می گوید ازدواج بکن، یعنی آنچه اکنون هستی کفایت نمی کند و باید کار دیگری نیز انجام دهی (فرزندی بیاوری). دوست خوبم، زمانی که کارهایتان را درست و به جا انجام می دهید، اجازه ندهید دیگران به شما کار دیگری را تحمیل کنند. مصداق دیگر این خواب، کارمند بیچاره ای است که همکارانش با شناخت اثرپذیری او بیشتر کارها را به عهده اش می اندازند و خود به صندلی تکیه داده و چای می نوشند. پس، مراقب باشید سر نخ های زندگی تان دست دیگران نباشد.