زن-خشمعاطفه:

خواب دیدم خواهرم (از من بزرگتره) بدجوری معتاده! در حالی که گریه می کرد و خودشو میزد اومد پیش من، منم سعی می کردم آرومش کنم و بهش می گفتم من کمکت می کنم که ترک کنی. بعد رفتم بیرون اتاق و داخل یک دالان مانند کوتاه قرار گرفتم و داد زدم: بیاین من کارتون دارم، ولی کسی توجهی نمی کرد! دوباره بلند داد زدم و با مشت کوبیدم به دیوار که اومدن (از اون جمع فقط پدرم و شوهر خواهرمو یادمه). گفتم ما باید کمکش کنیم که ترک کنه و بعد هم گفتم الهی دستش بشکنه هرکی کتکش زده، با اینکه می دونستم کار پدرمه!

تعبیر خواب :

دوست عزیزم، اگر هدف خوبی در سر دارید، بدانید که برای رسیدن به آن نیز باید از مسیر درستی حرکت کنید. هدف وسیله را توجیه نمی کند. با زور، با توهین، با نفرین و فرستادن سیگنال های منفی هیچگاه اصلاحی رخ نمی دهد.

تعبیر خواب خواهر و تعبیر خواب پدر و تعبیر خواب معتاد

در خواب شما، اگر خواهرتان معتاد است، پدر و جماعت پیرامون او نیز گرفتار عادات ناروا هستند. پس هم او معتاد است و هم آنان در اعتیادی سخت تر اسیرند. آیا با کوفتن بر دیوار جدایی و با زبان آکنده از انرژی منفی می توان اعتیاد را از دل ها زدود؟ اصلاح نیاز به زبان پیامبرانه دارد، زبان گل که دل را می نوازد و عطش زنبور عسل را بر می انگیزد. گل باشید و با دلی زلال چشمه ای باشید تا گردتان جمع شوند و درمان دردهایشان را بجویند. چون مهر آید، سیاهی تباه رخت می بندد.