درون ثانیه ها تردید می روید

کلاغ پیر نشسته

بر خشک ساقه ای

تقصیر می جوید

ز هر سو شادمان

گلی خندان

دخترکان هنجره ام

تقریر می جوید

زمان گذشت

ساعت چهار بار نواخت

فروغ رفت

کلاغ پیر خواند

آسمان

اورادش را برای که

به تقریر می گوید؟