همدلی-همدردینغمه:

سلام خواب دیدم پسری که ۲ سال پیش باهاش دوست بودم فوت کرده و دختری در کناره قبرش نشسته که من در خواب فکر می کردم همسرش است وقتی دیدمش رفتم به سمتش و بهش گفتم من قرار بود باهاش ازدواج کنم.به اون دختر گفتم که اون پسر منو دوست دااشت ولی خانوادش اجازه ندادند.

تفسیر:

احساس همدلی را در خود پرورش دهید و مراقب باشید با گفتار و رفتارتان باعث رنجش خاطر دیگران نشوید.
دوست خوبم، زنی جوان بر مزار همسرش حکایت دلی سوخت و غمی بزرگ است. آیا در چنین شرایطی صحیح است، آدم بی توجه به حال و روز آن نگون بخت، به بیان ناراحتی ها و دلخوری های خود بپردازد؟
متوجه باشید هنگامی که حرفی را بر زبان می آورید، طرف مقابلتان در چه وضعیت و حال و روزی است. احساسات همدلانه و درک متقابل مزیت زنان نسبت به مردان است. پس، از سر دانایی و دل پاک با دیگران ارتباط برقرار کنید.