عاطفهسیاوش:

با سلام

ساعت ۳ صبح خواب دیدم که درخواست کمک یک دختر بچه را میشنوم که میخواهد بیرون آورده شود. به سمت صدا جهت کمک رفتم.

دیدم در ارتفاعی پایین تر محوطه ای محصور شده با سنگ (البته دیواره سنگ کم ارتفاع) دختر بچه ای (که از دیدن من خوشحال شده بود) دستان خود را باز کرده و درخواست کمک دارد و به دنبال آن دو کودک دیگر با بالا و پائین پریدن آمدند و صورت یک مرد پا به سن گذاشته نیز ظاهر شد.

من روی خود را به سمت چپ کرده و کسی را که گویا میشناختم و یا می دانستم وظیفه کمک رسانی دارد و یا اینکه در کل مسئولیت با اوست (یا من مسئولیت را به او سپردم) را صدا کردم که بلافاصله از فاصله ای تقریبا صد متری درب کلبه ای باز شد و فردی برای کمک به آنها بیرون آمد (شاید یک دختر یا زن) و من به راه خود ادامه دادم و بعدش بیدار شدم و شاید برای اولین بار ساعت خواب دیدنم را دیدم که حدود ۳ صبح بود.

تفسیر:

روانشناسان می گویند انسان ترکیبی از احساسات مردانه و زنانه است. در مرد بخش مردانه وجود قالب است و در زن عکس آن. رویا نشان می دهد، شما به نحو شدیدی از احساسات زنانه وجودتان فاصله گرفته و در رفتارتان احساسات رنگ باخته اند.

دوست خوبم، اگر قرار بود ما فقط به وظایفمان عمل کنیم که خداوند به جای انسان ماشین خلق می کرد. زیبایی و شکوه انسان در قلب اوست. کودکی که دست کمک به سوی شما دراز می کند، چقدر زیباست که او را در آغوش بگیرید و کودکانی که جست و خیز می کنند نماد شور زندگی هستند.

هنگامی که در خواب به سمت چپ سرتان را می چرخانید، یعنی سوی چپ و احساس شما در حال برملا شدن است. اما، خواب رفتار ماشینی و فاقد احساس شما به کودکان را نشان می دهد. سیاوش عزیز، بهار را در وجودتان گم نکنید. انسانی که بهار را گم کند، زندگی اش رنگ سربی می گیرد و یادش می رود عشق چیست و زندگی چه طعمی دارد.

در زندگی میان سوی عقل و احساستان تعادل را برقرار کنید و به خود مجال لذت بردن از مواهب زندگی را بدهید.