ظاهر-سازی-نقابعاطفه:

من خواب دیدم، با مردی را که به او دلبستگی پیدا کرده بودم روی یک تخت چوبی دراز کشیده بودیم ومن در حالی که دستان او را می بوسیدم ان مرد سیب قرمزی را به دو نیم کرد،وسیب را از به پایین پرتاپ کرد در حالی که من می خواستم آن سیب را بگیریم ناگهان زنی دیگری که با چادر مشکی بود امد،وسیب را گرفت.لطفاً این خواب را برایم تعبیر کنید.

تفسیر:

تخت چارچوبه ای از امکانات را نشان می دهد و سیب نماد طراوت زندگی است. دوست خوبم، فرض کنید مرد برای زن همه جور امکانات فراهم کند، خانه، ماشین، پوشاک و… رفاه، اما همه این ها ظاهری از واقعیت باشد و قلب مرد جای دیگر و پیش زن دیگری باشد. بعضی از زن ها گول داشته های بی ارزش مادی را می خورند و فکر می کنند این همه ریخت و پاش یعنی همسرشان متعلق به آنهاست. در حالی که اگر کمی عمیق بیاندیشند در رفتار مرد بوی عشق و دلبستگی استشمام نمی شود.
دوست خوبم، تفاوت میان جواهر اصل با بدلی را تشخیص دهید. اگر در زندگی برای احساساتتان ارزش قائل هستید، اگر دلتان می خواهد معنای عمیق و بی همتای عشق را تجربه کنید، به دنبال فردی باشید که پیش از هر چیز قلبش را با شما سهیم شود. آن وقت می توان با آرامش سر بر شانه او گذاشت.
پیام خواب تمیز دادن تفاوت صورت با محتواست. فریب صورت اشیاء را نخورید و ببینید پس این ظاهر چه محتوایی خوابیده است.