displayزهره:

درختانی دور آپارتمانمان دارند در می آیند و سریع رشد می کنند. با برگهای سبز بزرگ همینطوری بالا می آیند. یه درختایی شبیه نخل حتی از درون آپارتمان بیرون اومدند. بارون هم نم نم می امد. تو خواب گفتم درختا ما رو دارند محاصره می کنند.

تفسیر:

اگر وظایف روزانه‌تان را انجام ندهید، آن ها روی هم انباشته شده و برایتان گرفتاری ایجاد می‌کنند.

کارمندی که کارهای امروز را به فردا موکول می‌کند، دیری نمی‌گذرد که با انبوه کارهای انجام نشده روبرو می‌شود.

درختان رشد می‌کنند  و بزرگ می‌شوند. درست مانند کارهای کوچکی که به راحتی می‌‌توان انجامشان داد،  ولی وقتی پشت گوش می‌اندازیم، زیاد شده و ما را احاطه (بخوانید محاصره) می‌کنند.

به انضباط در زندگی دوباره بیاندیشید. کارهای ریز ولی واجب را به موقع انجام دهید و اصول نظم را رعایت کنید تا با معضل کارهای معطل  مانده روبرو نشوید.