ImamHusseinاکرم:

من دیشب خواب دیدم که به ضریح امام حسین تکیه داده ام و خوابیده‌ام. از خواب بیدار شدم و احساس کردم دلم درد می‌کند. بعد دیدم عادت شده ام و خون داخل لباسم را که پخش شده بود دیدم. آشفته بیرون آمدم و دوباره به دیوار رواق تکیه داده و خوابیدم.

تفسیر:

اجازه ندهید باورهای پیرامونتان باعث شود تا خودتان را کتمان کنید.

دوست خوبم، حسین نماد انسانی است که حاضر نشد ماهیت وجودی خودش را به خاطر باور دیگران پنهان کند. در رویای شما، عادت زنانه بیانگر ویژگی‌های طبیعی شماست که باید با آن‌ها برخوردی طبیعی و حقانی داشته باشید. ببینید، بسیاری از دختران هستند که در سن بلوغ قوز می‌کنند تا برجستگی سینه‌هایشان پیدا نباشد. این امر باعث جمع شدن شانه‌ها و آسیب دیدن ستون فقرات می‌شود. جسم خودتان  و روحتان را به عنوان یک زن باور کنید و آزادگی را از حسین بیاموزید- انسانی که تمام قامت برابر فرهنگ حاکم بر زمانه خود ایستاد و ذلت را نپذیرفت.