تفسیر-سوره-آل عمران-آیه-110دوستی در ناامیدی زیست می کند. معتقد است خدا نیز او را فراموش کرده است. برای چنین شخصی راه نجات چیست؟ استخاره سوره آل عمران، انتهای آیه ۱۱۰ را نشان داد:

و برخی از آنان (اهل کتاب) مومن اند و بیشترشان نافرمانند.

اهل کتاب دانش کافی برای شناخت حقانیت رسول را دارند و مومن در برابر نافرمان آمده است. بنابراین مومن کسی است که راه را می شناسد و از آن پیروی می کند. آدمهایی از جنس این دوست، گرفتار انفعال و عدم تحرک اند. در مثل داریم از تو حرکت و از خدا برکت. فردی که دست از تلاش بر می دارد و  به الزامات تغییر عمل نمی کند، چگونه می تواند انتظار تغییر را داشته باشد؟ ابتدا باید در را گشود و پنجره ها را باز کرد تا بعد هوای تازه مجال ورود پیدا کند.

مشکل بسیاری از ما این است که کاری نمی کنیم و هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهیم؛ اما انتظار داریم خدا بیاید و به جای ما شرایط را عوض کند. چنین خطای بزرگی را بنی اسرائیل مرتکب شدند. آنها زمانی که به دوازه های سرزمین موعود رسیده بودند و باید برای تصرف آن به جنگ ساکنان بومی می رفتند، به موسی گفتند تو و خدایت بروید بجنگید تا ما وارد شویم. نتیجه این خوش خیالی آنها ۴۰ سال سرگردانی در بیابان بود. اگر می خواهیم سرگردان نباشیم سررشته امور را باید به دست بگیریم تا خدا نیز به نفع ما ورود کند و شرایط بهبود یابد.