شهر سبزفاطمه:

سلام،خواب دیدم توی یه شهر با هوای پاک و سر سبز و تو دل کوه قدم می زنم . مسجد را دیدم که پر است از افرادی که برای نماز آمده اند و باران باریدن گرفت . تو کوچه ها که به جای آسفالت مثل کوچه های قدیم خاک و سنگی بودن جوی جاری شد و آب زلالی داشت و من انگار که قبلا هم اینجا بودم ( توی خواب شاید ) دویدم تا به جایی که آبها آنجا جمع میشن برم و شنا کنم . البته تو راه توی یه قسمت هایی هم این کار رو کردم و با این که دخترم این کار اصلا برام زشت نبود .

تفسیر:

ذاتی پاک و طبیعی دارید که در جای خود ارزشمند است؛ اما آن را باید با سلاح تربیت به کمال برسانید. درست مانند فردی که استعداد خوبی در زمینه فوتبال دارد؛ اما برای تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ باید تمرینات سختی را پشت سر بگذراند.

هوای پاک، سرسبزی، کوچه های خاکی، باران و میل به دویدن و تن به آب زدن همه بیانگر روح بی غل و غش شما هستند. روحی طبیعی که گرفتار حاشیه ها و دروغ ها نشده است. در نقطه مقابل، شهر، مردم و نماز نمادهایی اشاره کننده به لزوم مدنیت و پذیرش بایدها و نبایدهایی دارند که باعث تربیت روح شده و استعدادی خام را به بدل به مهارتی پخته و ورزیده می کنند. شما زمانی که در جستجوی برکه هستید؛ اما پیش از آن تن به آب می زنید، فقدان صبر و شکیبایی در مسیر رسیدن به هدف را بازتاب می دهید. دوست خوبم، برای همین شهر رویایی شما کوهستانی است، زیرا تعبیر خواب کوه دشواری و سختی و در خواب شما لزوم تمرین سخت و تلاش برای روبرو شدن با مشکلات زندگی است. برای رسیدن به اهدافتان فقط داشتن روحی سلامت و استعدادی ارزشمند کافی نیست. به تمرین و ممارست سخت نیاز است. به همین دلیل هست که با نماد نماز روبرو می شوید. تعبیر خواب نماز درک اصول و پیروی از آن هاست. بنابراین، راه صحیح منش اجتماعی را بیابید و روحتان را با قوانین درست زندگی صیقل دهید.
فاطمه زمانی به اوج می رسد و اطرافیان با نظر احترام به او نگاه می کنند، که راه و رسم صحیح انجام کارها و درست رفتار کردن را آموخته باشد. به یک اسب اصیل نگاه کنید، زمانی که تربیت می شود انسان از داشتن آن به چه شکوهی می رسد. پس آنگونه که باید مسیر تربیت و تعالی را در پیش بگیرید.