زن-اضطرابندا:

در خواب می دیدم که که خانه پدرم هستم همراه با خواهر و برادرم  و خانواده هاشون.
در اتاق یک نفر را خاک کرده بودند. یک پسر جوانی که در همان جا هم جان داده بود و می پرسیدم که چرا مرده؟ خواهرم می گفت در لحظه مرگ جنون بهش وارد شد و وقتی انسان می خواد بمیره همه درهای رحمت به روش بسته می شه و خودش رو می بینه که جسمش داره نابود می شه و بعد می میره؛ اما ما اینا رو نمی بینیم. خود مرده می بینه.

همه خیلی رفتار عادی داشتند و من می ترسیدم که خواهرم گفت: چرا می لرزی؟ بعدش دختر خواهرم که همسن هستیم شروع به خواندن دعا در جمع کرد. نمی دونم دعا بود یا آیه قرآن که آخرش «و فتحنا مبین» داشت و فکر می کردم که آن را بلد هستم اما نمی تونستم همراهیش کنم.

تفسیر:

شما از آن گروه آدم ها هستید که در شرایط پرفشار عصبی، ظرفیت های تصمیم گیری تان را از دست می دهید. خودتان را کنترل کنید و با مهار استرس، فرصت درست فکر کردن را بیابید.

پسر جوان بخش مذکر و منطقی وجود شماست. رویا نشان می دهد زمانی که گرفتار فشار عصبی می شوید، این بخش متوقف شده و کارکردهایش را از دست می دهد. دو قسمت از خوبتان به خوبی این موضوع را نشان می دهند: قسمتی که اشاره به حالت جنون قبل از مرگ دارد و قسمتی که شما در بیان «و فتحنا مبین» ناتوان می مانید.

دوست عزیز، می دانید مرگ به معنای قطع توان است. آدم مرده دیگر کاری از دستش ساخته نیست. شما نیز هنگامی که عصبیت زده می شوید، چون قدرت تحلیل صحیح مسائل را از دست می دهید، همانند مرده قادر نیستید درست بیاندیشید و درست تصمیم بگیرید. در این حالت است که درهای رحمت که همان مجال های بهره بردن از فرصتهاست برایتان مسدود شده و ظرفیت وجودیتان برای گشایش را از دست می دهید.

در شرایط بحرانی، پیش از هر اقدامی ابتدا اضطراب درونیتان را کنترل کرده و به خودتان فرصت فکر کردن در آرامش را بدهید و سپس راه صحیح حل مشکل را بیابید.