مهتاب:
نمی دونم آنچه دیدم در خواب بود یا هنوز نیمه هوشیار بودم. خودم را در همان وضعیتی می دیدم که روی تخت دراز کشیده بودم. همه جا تاریک بود. احساس کردم کسی وارد اتاق شد ولی نمی دیدمش. اومد نزدیک و دستم رو گرفت. فقط دستش رو دیدم. یک دست کوچک مثل دست یک دختربچه بود. همین که دستش رو احساس کردم انگار از خواب بیدار شدم؛ ولی تاثیر عمیقی روم گذاشت.

تفسیر:
سوره / آیه ۳۹: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و یاتهم تاویله (بلکه چیزی را تکذیب کردند که به علم آن احاطه نداشتند و واقعیت آن برایشان روشن نشده بود). کلمه کلیدی «لم یحیطوا» به معنای احاطه نداشتن است. در خواب نیز، شما به تمامیت وجود آن فرد احاطه ندارید و نمی دانید کیست یا چیست؟ اما، اشاره آیه به لزوم مثبت اندیشی و فال نیک زدن است. چرا باید هنگامی که شواهد وجودی قرآن اشاره به خیر دارد آن را نفی کنند؟ در خواب، شما دست دختر بچه ای را می بیند. هنگامی که دست آکنده از معصومیت و لطف است، مثبت اندیش باشید و آن را متعلق به وجودی معصوم و گرمابخش ببینید.
دوست عزیز، در رویا خواب نماد ناهوشیاری است. این که خودتان را در محل واقعی در حالت خواب می بینید بیانگر تاکید بر وضعیت حاضر شما دارد که چندان هوشیار و ملتفت شرایطی که برابرتان قرار دارد نیستید. همانند کسی که در تاریکی نشسته و صدای خش خشی پیرامونش می آید. این صدای چیست؟ دشمن یا دوست؟ تردیدها را از خود دور کنید. در ضرب المثل داریم مشت نمونه خرواراست. دست کودک نمایشگر لزوم توجه کردن، رسیدگی کردن و پروردن است. این که از گرمای آن دست کودکانه عمیقا متاثر می شوید، نشان می دهد قلب شما به درستی احساس کرده است. صداقت احساسات پاکی که درون خودتان جاریست یا پیرامونتان در گردش اند را باور کنید و برای حفظ و تعالی آن ها بکوشید.