وسواسنجمه:

دوست من یه خواب دیده بود که درباره من بوده….. از زبود اون واستون تعریف میکنم….
مژگان(دوستم که خواب دیده) میگفت: همه بجه های دانشکده تو محوطه دانشکده وایستاده بودیم همه بودن منم بودم. همه اساتید هم بودن. داشتن با هم گروه گروه حرف میزدن…جزوه میگرفتن میدادن..حرف میزدن . اینا . یه هو صدای من بلند میشه که داشتم با یه پسره دعوا میکردم.  پسره خیلی شبیه من بوده فقط من سفیدم اون سیاه بوده. چهار شونه بوده و هیکلی…. من به پسره جزوه نمیدام ولی پسره به زور میخواسته ازم بگیره. بعد پسره میگه نجمه خانم(اسم من) کاری نکن دهنمو باز کنم گذشته ات رو به همه بگم آبروتو ببرم.. بعد من عصبانی میشم پسره رو میزنم و اون جزوه رو از دست من میگیره. من میرم پیش دوستام و شروع میکنم به گریه کردن و خیلی گریه میکنم و میگم من که کاری نکردم چرا پسره همچین گفت…. بعد همه بچه ها دلداریم میدادن به جز یکی از بچه ها که اسمش مریم بوده… بعد با بچه ها می ریم حراست دانشگاه که من از پسره شکایت کنم. وقتی میریم اونجا خانمی که مسئول بوده اسم منو میدونست منو میشناخت و تعجب کرده بود که پسره همچین حرفی درباره ی من زده و من همچنان ناراحت بودم . بعد دیگه خوابش تموم میشه…..همون شبی که دوستم خواب دیده بود من همون شب حالم بد بود و دلم گرفته بود خیلی گرفته و خیلی گریه می کردم…. در ضمن من خیلی می ترسم که واقعا کسی بخواد اذیتم بکنه….

تعبیر خواب :

از کاه کوه نسازید. مسائل کوچک را آنچنان بزرگ می کنید که گویا قیامت شده است. دوست خوبم، بریدگی کوچک ناخن آدم را نمی کشد. اثرپذیریتان دربرابر مسائل را کنترل کنید و اجازه ندهید هیجانات احساسی تعادل درونیتان را بر هم بزند.

مرد جوان شبیه شماست، زیرا سوی منطقی تان را نشان می دهد که به مسائل جزئی ارزشی اغراق آمیز می دهد. در نقطه مقابل، احساساتتان نیز درگیر تنش می شوند و برای یک جزوه و کاری که همه دارند انجام می دهند، آن گونه بحران آفرینی می کنید. چرا نباید جزوه را بدهید؟ چرا بزرگش می کنید؟ چرا از ادعای تهی جوان برآشفته شده و آن گونه میان دوستانتان زیر گریه بزنید؟ تعبیر خواب گریه نقصان و ناتوانی است و تعبیر خواب دانشگاه آموختن ماهیت مسائل و راه روبرو شدن با آن هاست. به هر چیز قدر آن را بدهید. هنگامی که خودباوریتان رشد کند، دیگر رفتار و چند و چون پیرامون نمی تواند باعث رنجشتان شود.

تعبیر خواب حراست دانشگاه نیز حفاظت از فضای عقلی و اسلوب منطقی تفکر است. در حقیقت، باید بیاموزید با وزن دهی مناسب به مسائل از دو سوی عقل و احساستان مراقبت کنید و این مسئله ای است که دوستتان نیز باید به آن توجه داشته باشد.