خیانت مردان

👈 استخاره کاربردی

💫 دلیل اصلی افزایش خیانت مردان ایرانی چیست؟

مردها معتاد فریبکاری و خیانت شده اند، زیرا ماهیها را در کرانه ساحل مهیا می بینند. پس، می اندیشند: چرا صید خود را نداشته باشند؟!