شادی:
دهانم رو دیدم که دندان های جلو ترک برداشته بود و داشت خرد می شد.

تفسیر:
سوره اسراء/ آیه۳۶: و لا تقف ما لیس لک به علم… (و پیروی نکن آنچه به آن علم نداری). عبارت کلیدی «لیس لک به علم» به معنای برای فرد به آن علمی نیست می باشد. شما نمی دانید به چه دلیلی است ک دندان هایتان در حال خرد شدن است. دوست خوبم، محتوای آیه نشان می دهد دلیل زیان به عملی بر می گردد که با عقل پشتیبانی نمی شود. پس، اعمالتان را مرور کنید. به دنبال چه خواسته ای هستید که خارج از مسیر عقل و منطق است و دارد به شما آسیب وارد می کند.
دندان نماد گرفتن با هدف بهره بردن است. کسی که گرفتار عشقی یک طرفه شده یا جویای رسیدن به چیزی است که امکاناتش را ندارد. این نمونه ها از مصادیق رویای شما هستند. پایبندی هایی که به تدریج سرمایه های انسان را پر ترک و در نهایت متلاشی می کنند. انسانی که سنگ را گاز می زند، طبیعی است که دندانهایش می شکند.