مرد-عملگرامیثم:

لطفا خواب من رو هم تعبیر کنید. خواب دیدم که دندون چهارمیم کامل شکست و افتاد تو دستم.

به تازگی به معاملاتی کردم، خیلی می ترسم که ضرر کنم.

تفسیر:

آنچه برداشت می کنید، تابع عملکرد شماست. ممکن است در پروسه کاریتان یا مسیر زندگی تان مشکلاتی پیش بیاید، اما این شما هستید که می توانید با عملکرد خوب و به موقع اوضاع را سامان دهید.

دوست خوبم، مگر کار و زندگی بدون دست انداز و دشواری می شود؟ پس بیایید واقعیت زندگی را بپذیریم. مسائل پیش می آیند. دندان شکسته نقصانی در عملکردها را نشان می دهد. ناگهان یکجای کار گره می خورد. اما، دندان در دست شما می افتد. بسیار خوب، اکنون مسئله ای پیش آمده. ناگهان خبر شده اید کار جایی گیر کرده است. به خانه می روید و سر یک مسئله کوچک همسرتان سرتان آوار می شود. اکنون چه باید کرد؟ دست وسیله و ابزار انجام کارهاست. بنابراین، دندان شکسته در کف دست نمایشگر این نکته است که شما با رفتار درستتان می توانید اوضاع را رو به راه کنید.

هوشیار باشید و با مسائل فعالانه برخورد کنید تا بتوانید از افت و خیزهای زندگی به سلامت عبور نمایید.