علی:

دندون پاینم در واقعیت قبلا شکسته و کاشتمش. در خواب دیدم داشتم غذا می خوردم که کنده شده و قورتش دادم.

تفسیر:

به هر دلیل، ممکن است ماشین شما خراب شود؛ اما شما می توانید سوار ماشین دیگری شده و به راهتان ادامه دهید.

دوست خوبم، دندان وسیله در اختیار داشتن است. دندان کاشته شده نیز نماد ابزاری است که شما برای انجام کارتان در اختیار دارید. در این حالت، بعلیدن دندان کاشته شده یعنی شما نقطه اتکایتان به جای مهارت و توانایی هایتان به ابزاری است که در اختیار دارید. هیچ مهره سیاهی برای پیروزی جز دانایی در اختیار ما نیست، پس برای رسیدن به اهدافتان به داشته های ذاتیتان اتکا کنید.

فرض کنید کارفرمایی به دلیل رکود بازار عذر شما را بخواهد، آیا این خط پایان است؟ آدم های موفق در چنین بزنگاه هایی فرصت را برای خانه تکانیی درونی مغتنم شمرده و چه بسا به موقعیت شغلی بسیار بهتری دست می یابند. زمانی که ابزار و دسترسی هایتان را از دست می دهید، همانند آدم های مستاصل به زمین ننشینید، قدرت شما درون شماست.