در برابر شیطنت‌های کودک درونتان رفتاری بالغ پیش بگیرید.

فریبا:

زایمان کرده بودم؛ اما به هیچ وجه سمت فرزند خود نمی خواستم بروم و از او دورى می کردم.

تفسیر:

مسئولیت پذیر باشید.

کودک نماد کار یا وظیفه‌ای است که شما نسبت به آن  متعهد بوده و می‌توانید باعث انجام صحیح یا بهبود آن شوید. برای مثال، دانشجویی هستید که باید سراغ کتاب‌هایتان رفته و پروژه‌ای را به اتمام رسانید؛ اما حوصله‌اش را ندارید، از آن می‌گریزید و خودتان را آکنده از انرژی منفی نسبت به چیزی می‌کنید که باید در واقع نسبت به آن انرژی مثبت داشته باشید.

دوست خوبم، احساس تکلیف جزو صفات نیکوی انسان  متمدن است. در برابر شیطنت‌های کودک درونتان رفتاری بالغ پیش بگیرید و جایگاه تان را در نزد خود و دیگران ارتقاء بخشید.