یکتا:

خواب می‌دیدم که دارم شیرمو می‌دوشم و می‌ریزم تو ظرفو پر میکنم. تو خواب هیچ بچه ای نداشتم. الانم مجردم.

تفسیر:

توانایی هایتان را بروز دهید و داشته هایتان را عرضه کنید. چه فایده ای دارد که انسان پر از خیرخواهی  وخوبی باشد؛ اما آن را بروز ندهد؟

شیر نماد خیری است که در وجودتان قرار دارد. اما، کودکی در کار  نیست؛ یعنی داشته‌هایتان مجالی برای  بروز نیافته‌اند تا رشد کرده و به تعالی بیانجامند. فرض  کنید، استعداد خاصی  داشته باشید، برای مثال ذوق هنری یا استعداد تحصیلی یا تیم سازی برای امور عام المنفعه داشته باشید؛ اما هرگز این داشته را فعال نکرده و به آن بال و پر نداده اید.

دوست خوبم، در ظرف غذایی ریخت می‌‌شود تا کسی بتواند از آن استفاده کند. شما چرا ظرف وجودتان را دریغ می‌کنید؟ اگر خیری در وجودتان هست آن را نثار کنید و اگر بضاعتی دارید، از آن در جهت صلاح دیگران بهره ببرید. انسان با بروز خود است  که به شکوفایی  می‌رسد. تا مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نهفته باشد.