نوشین:
خواب دیدم دو مار طلایی رنگ خیلی بزرگ حیوان خانگی من بودند جایی شبیه به محل نگه داری حیوانات در سیرک و توی قفس آنها را نگه داشته بودم .هر دو مار دقیقا شبیه به هم بودند و به هم پیچیده بودند. از آنها هیچ آسیبی به من نرسید.

تفسیر:
سوره / آیه ۲۶: جزاء وفاقا (کیفری مناسب است). کلمه کلیدی آیه «وفاقا» به معنای شایسته اعمال است. اشاره آیه به طغیانگرانی است که مجازاتی شایسته می یابند. این افراد شاید مدتی به کارشان ادامه دهند؛ اما سرانجام گرفتار مخاطرات عملشان می شوند. دوست خوبم، شما نیز آسیبی ندیده اید، اما آیا این دلیل صحت عملتان می شود؟
مار نماد خطر و رنگ طلایی نماد اصالت است. قفس شبیه به سیرک نیز رفتاری را نشان می دهد که فرد برای لذت بردن یا جلوه گری به آن مبادرت می ورزد. در نتیجه، خواب نشان می دهد شما دچار رفتار مخاطره آمیزی هستید که شاید تا کنون باعث آسیب شما نشده باشد؛ اما ادامه آن بی گمان به زیانتان تمام خواهد شد. مار طلایی هرگز اصالت های خود را فراموش نمی کند؛ یعنی اهلی نمی شود و در جای خود طبعیت خطربارش را نشان می دهد.
بگذارید مثالی بزنم. زن جوانی که سوار خودروهای شخصی شده یا در محیط های خلوت و در زمان های نامناسب رفت و آمد می کند دیر یا زود مورد توجه افراد بدنیت قرار می گیرد. انسانی که مشروبات الکلی مصرف می کند یا سیگار می کشد، شاید امروز همه چیز به نظرش اوکی و عالی بیاید؛ ولی مارهای طلایی در کمین نشسته اند. مراقب رفتار مخاطره آمیزتان باشید. دو مار در هم تنیده خطری تام و تمام را نشان می دهند.