footbalصالح:

دایی من آدم بدی نیست و سید هم هست. در خواب دیدم، ایشان با من رابطه جنسی داشتند و منی زیادی هم خارج شد.

تفسیر:

در عملکردهایتان موازین ارزشی، از جمله اخلاق حرفه ای، را رعایت کنید.

سید اشاره به اصالت ها و همان ارزش های اخلاقی دارد که ما آدم ها در هر کاری باید مد نظر قرار دهیم. یک پزشک اخلاق حرفه ای خود را دارد و یک مهندس عمران نیز موازین اخلاق حرفه ای خاص خود را. مهم این است که اگر با کسی داد و ستد می کنیم، اگر صاحب خانه هستیم، اگر امین یا معتمد دیگرانیم، پایبند به مرام و سلوک صحیح آن باشیم.

اما، رابطه  ای که نام بردید (لواط)، اشاره به خود محق بینی در امر خطا دارد. به عبارت ساده تر، شما به خودتان حق می دهید موازین ارزشی را نادیده بگیرید. احساس بر حق بودن کار را بسیار دشوار می کند؛ چرا که فرد در این وضعیت حتی ماهیت موضوع را منکر است. چگونه او را می توان متوجه کرد که خطا می کند؟ تصور بفرمایید سوار موتور خیابان یک طرفه را بروید و به راننده بینوایی که از مقابلتان می آید و به ناگزیر سد راه شده، بد و بیراه هم بگویید. این وضعیت بسیار ناگواری است که جامعه امروز ما پیدا کرده است. غالب آدم ها آنچه دوست دارند که بکنند را ملاک حق می پندازند و به خودشان اجازه می دهند هر گونه خواستند رفتار کنند.

دوست خوبم، اگر خدا به شما رگ و ریشه اصیل و انسانی داده، با پیروی از نفس و خود محق بینی آن اصالت ها را تباه نکنید.