India Child Prodigyنگین:

چند سالی دچار نازایی بودم. در خواب دیدم که پدرم و من نزدیکی داشتیم. دو هفته بعد از خواب باردار شدم. البته پدرم در قید حیاتند تعبیر و دلیل خوابم چیه؟

تفسیر:

اجازه ندهید دیگران به خاطر کاری که برایتان انجام می‌دهند، از رابطه‌شان سوء استفاده کنند.
دوست خوبم، این دست خواب‌ها را بسیاری از آدم‌ها می‌بینند و معنایشان ربط خاصی به باردار شدن ندارد. اما، در خواب شما، پدر نماد حامی یا فردی است که وظیفه حمایتگرانه دارد. نزدیکی نیز یعنی بهره بردن. در واقع، رویا نشان می‌دهد شما گرفتار معذوریت اخلاقی بوده و زمانی که دیگران کاری برایتان می‌کنند، اجازه می‌دهید خواسته‌هایشان را به شما تحمیل کنند. رودربایستی را کنار بگذارید و چنین اجازه‌ای به آن‌ها ندهید.