دمدمی مزاجمهشید:

عذرخواهی میکنم که این خواب را تعریف میکنم: خواب دیدم دو بار ، یک بار روی زمین نا مسطح و دیگر بار در رختخواب با یک مرد سیاهپوست تقریبا زشت در حال معاشقه هستم. ابتدای خوابم این گونه بود که این مرد آدم خوبی نبود ولی کم کم در خواب بهش علاقه مند شدم و جالب اینکه ازدواج و عقدی در کار نبود و یک دفعه شروع به رابطه کردیم. من از این رابطه خیلی خیلی خوشم آمده بود و حتی آلت این مرد که خیلی خیلی بزرگ بود را به دهان می گذاشتم (من مجردم و از این کار خوشم نمی آید ولی در خواب خیلی احساس خوبی داشتم). مرتب می بوسیدمش و بهش حرفهای خوب و عاشقانه می زدم. اما در آخر این مرد را بردند که اعدام کنند!!! ضمنا من در خواب با این آقا نزدیکی نکردم و فقط در همان حد شدیدی که گفتم معاشقه می کردیم. من دختر مقیدی هستم و جالب بود که در خواب با اینکه می دانستم این مرد شوهرم نیست ولی از رابطه باهاش عذاب وجدان نداشتم و خیلی هم دوست داشتم؟!

تعبیر خواب :

دچار آشفتگی احساسی هستید که این آشفتگی می تواند موجب سردرگمی و بی انضباطی تان در امور شود. اما، ریشه آشفتگی های احساسی شما در کم توجهی تان است.

تعبیر خواب مرد سیاهپوست و تعبیر خواب زمین ناهموار و تعبیر خواب آلت جنسی و تعبیر خواب اعدام

زمین سفت جای مناسبی برای رابطه نیست، که این نشانه ای از کم دقتی است. نکته دیگر، مرد سیه چهره و زشت منظر مورد علاقه شما نیست ولی به او علاقمند می شوید چرا؟ چون به تدریج احساسات سوزان درونیتان فوران می کند. ماهیت این احساسات شهوانی را می توان در اندازه بزرگ آلت و لذت بیش از حد شما دید. حرف ها و ابراز احساسات عاشقانه تان نیز هیچکدام معیاری جز هوس زدگی ندارند. در انتها مرد را می برند تا اعدام کنند، چرا باید دلبسته مردی بد رفتار شوید و اگر در احساسات عاشقانه تان صادق هستید، چرا نباید برای حمایت از او کاری کنید؟

دوست خوبم، نمادهای خواب به وضوح نشان می دهند اشراف لازم را به زندگی تان و احساسات و خواستهایتان ندارید. طبیعی است که وقتی هوشیاری و اشراف کامل وجود نداشته باشد، فرد گرفتار افت و خیزهای احساسی شده و رفتاری به اصطلاح دمدمی مزاج از خود بروز دهد. در لحظه ای اوج دلبستگی است و در لحظه دیگر فارغ از دنیا.

خودتان را بازشناسید. برای خویشتن ارزش قائل شوید و بکوشید با سلامت بخشیدن به طبعتان، زندگی هدفمند و منضبطی داشته باشید. سردرگمی و سودایی بودن می تواند انسان را به بیراهه های هولناکی هدایت کند. پس، مراقب احساساتتان باشید.