قطار-راه-اهنمدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با ایرنا، افزود: براساس این طرح در صورتی که تاخیر قطارهای مسافربری از یک زمان مشخص بیشتر شود نیمی از پول بلیت به مسافران بازگردانده خواهد شد.
وی تاکید کرد: هرچند وقت مردم برای ما خیلی بیشتر از اینها ارزش دارد، اما کاهش سقف زمانی تاخیرها نشان دهنده این است که ما به ارایه خدمات خود به مسافران در موعد مقرر متعهد هستیم و نباید برخلاف آن عمل کنیم.
ایشان با بیان اینکه ما باید به تعهدات خود در مقابل مردم عمل کنیم، گفت: در این زمینه تعامل با مسافران در واقع نوعی عذرخواهی از مردم است تا اگر قطاری با تاخیر حرکت کرد مبلغی به عنوان جریمه تاخیر به مسافران پرداخت شود.
پورسید آقایی اظهار داشت: با کاهش سقف زمانی در صورتی که قطاری بیش از سه ساعت تاخیر کند مسولان این شرکت ملزم هستند نیمی از قیمت بلیت را به مسافران خود بازگردانند.
وی درخصوص تاخیر قطارهای ترن ست نیز گفت: در صورتی که تاخیر قطارهای ترن ست نیز بیش از دو ساعت باشد، شرکت مربوطه باید نیمی از بهای بلیت خریداری شده را به مسافر بازگردانند.
وی در پایان تصریح کرد: شرکت های حمل و نقل مسافربری ملزم به انجام تعهدات خود در مقابل مسافران خود هستند و تمام شرکت های ریلی متعهد هستند خدمات مطلوبی را به مسافران خود ارایه دهند.