طریق-توحید

راه رهایی

گویند حکیم از شقایق

دل بگرفت و برید از حقایق

بارز است که کفر در محضر دانایی نیز می نشیند. پس، باید از خود بپرسیم و هزار بار از خود بپرسیم که در معرض کفریم یا ایمان؟ باز هم این کفایت نکند… که غیر حضرت حق هیچ تنابنده ای را یارای هدایت در طریقت نیست. عقل حکیم می تواند تاریک شود و دوزخ پس منطق استعلاء جا خوش کند.

پس، یگانه راه یکیست: توکلی در تسلیم و دلبستگی به عنایت حق؛ ولاغیر!

نه عقل و نه قلب هیچ یک به تجرد صحت ندارد. این دو در جوار هم و همراهی هم است که پیمودن راه حق را میسر می سازد و برای چنین سخت دشواری یگانه راه مددی از غیب است. پس، راه یکیست: نماز و انابه و التماس به رهایی.

بارالهی، ببخش و بیامرز و هدایت کن.