romantic-love-birds-picturesتعریف می کنند داستان شیخ صاحب جایی را که به طی مدارج عالی عرفان مشهور بود. از او داستان ها نقل می کردند که فرشتگان هر شب به آسمان های هفتگانه پروازش می دادند و سیر و سلوکی روحانی داشت. عارف اصیلی از این امر باخبر شد و گفت خبرش دهید بار دیگر که به آن مقام رفت، نام خدا را ذکر کند. شیخ چون چنین کرد، پرده ها از رویش کنار رفت و خویش را میان مخروبه ای دهشتناک مشغول دید.

این داستان تمثالی از عشق های رمانتیک است

عشق هایی که از یک چشم در چشم افتادن شروع می شود و مهمترین و عمیق ترین لحظه شان نیز همان دم نخست درخشیدن نگاه هاست. به زودی که پای تعهد پیش می آید، این عشق های پرحرارت چون شبی زمستانی سوز سرما می گیرند و کانون زندگی مشترکشان فرو می پاشد. چرا؟ چون نیاموخته ایم عشق چیست؟ چون از عشق فقط نام لیلی و مجنون را شنیده ایم: بخواه تا به آن برسی! اما به چه؟ واقعیت این همه درد، اضطراب، اشک های نیمه شب برای رسیدن به کدام شاهزاده باشکوه است؟

واقعیت این است که عشق های رمانتیک با آمدن و رفتن خود نکته ای را افشا می کنند، عشق انتخاب کردنی است. در حقیقت، شروع عشق می تواند رمانتیک باشد و باید باشد؛ یعنی دو نفر باید قلبشان برای هم بلرزد. بسیار خوب، این درست، احساس مشترک دوست داشتن را می توان نقطه آغاز عشق دانست؛ اما در پس آن اگر می خواهی آهوی گریزپای خوشبختی را به دست آوری، عشق رمانتیک را بر مسیر منطق بنشان تا به چیزی بسیار متعالی تر دست یابی: عشق پایدار!

مسئله اینجاست که عشق رمانتیک یگانه نیست، این طور نیست که فقط یک بار در زندگی ما جرقه آن زده شود. در مسیر زندگی، چندین و چند مورد بوده که احساس کرده ایم می توانیم عاشق باشیم. آیا این گونه نیست؟! عشق رمانتیک را می توان شعله آتشی دانست که باید باشد تا بتوان غذایی پخت.

بنابراین، در گام اول آتش را روشن کنیم: ببینیم قلبمان برای فردی که برابرمان قرار گرفته می زند یا خیر؟ آنگاه که دانستیم پاسخمان مثبت است، باید شعله را کم کنیم تا با خط کش منطق دریابیم این فرد پیش رو قادر است خوشبختی ما را تدارک ببیند؟ آیا او همان گونه که می نماید هست؟ آیا قادر به فهم ما و درک مقتضیات ذهنیمان و پذیرش آن ها هست؟ آیا می توان ما و او را در یک ظرف یگانه تصور کرد؟

عشق رمانتیک درگاهی برای ورود به میدان مذاکرات رسمی است- مذاکراتی که در پس آن ایستادن در محضر خداوند و سوگند وفاداری خوردن قرار دارد. سوگند ازدواج حیاتی ترین سوگندهاست. سوگند یاد کردن به این که با چشم باز همسرم را انتخاب کرده و می خواهم تا در سختی ها و راحتی ها، در غم ها و شادی ها با او همراه باشم تا نقطه مرگ.

عشق رمانتیک را احساس کنید، اما عاشق نشوید. فرصت دهید، اجازه دهید، عقل بر صحت این عشق گواهی دهد. بعد تا دلتان خواست به عشقتان بال و پر دهید.