زبان-اتفاق-خدا-هادی-نوروزیزبان اتفاق همانند دیگر زبان های خدا کامل و بی نقص است. در آستانه غدیر خم، کاپیتان تیم پرسپولیس در سن ۳۰ سالگی و با نام هادی نوروزی سکته می کند. عید غدیر نماد طریقت علوی، پرسپولیس نماد ایران شیعی، هادی نماد مسیر حرکت و هدایت جامعه و نوروزی نماد نوشدن و در مسیر صحت قرار گرفتن است.

نمادها را که کنار هم بگذاریم، مرگ فوتبالیست عزیز کشورمان پیامی است که خداوند در آستانه غدیر به کل سیاسیون و مردم جامعه می دهد تا به سمت فهم طریقت علوی ناب حرکت کرده و خویش را در مسیر فهم اسلام، خالص کنند.

پیشتر گفته بودم عصر حضور شروع شده است. اکنون واقعه سقوط جرثقیل در مکه، حادثه منا و مرگ تاسف انگیز کاپیتان پرسپولیس نت های آغازین عصری را نشان می دهند که در آن خدا آیین خود را پس از آن که به جهل ها و خرافات و کج فهمی های آغشته شده بود، پاک و پیراسته می کند.

آینده صحت این معنا را مشخص می کند.