زبان-اتفاق-مرگ-گنجشک ها

طوفان شمال

مرگ غم انگیز گنجشک ها بر اثر طوفان و رعد و برق دیشب در مازندران.

بیشترین گنجشک های کشته شده در شهرهای بابل و قائم شهر بوده اند. آیا این عکس حامل پیامی الهی است یا خیر؟

ناخودآگاه نگاهم رفت روی تنه استوار درخت. پوست زمخت و تیره آن. چقدر هیبت بی اعتنایی دارد به گنجشکهای بی جانی که همه چون قبله او را در بر گرفته اند. راستی دقت کرده اید گنجشکها چقدر اثر پذیر هستند و به کوچکترین تحریکی قلبشان چه تند می زند!

برای من گنجشکها نماد قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند و آن درخت طبقه قدرتمند و با ثبات را نشان می دهد. قابی به ابعاد یک عکس و با دنیایی از معنا.

بخواهیم مسئله را بیشتر بشکافیم، قائم یعنی ایستاده به حالت عمودی و تنه درخت چه استحکام غریبی دارد! در واقع، قائم به مستحکم در جای خود ایستاده اشاره دارد. درست مانند تنه درخت که بی توجه به گنجشک هایی که اطرافش بر زمین افتاده اند، بر جای خود استوار ایستاده. این نکته را که درک کنیم، پیام اتفاق به سادگی باز می شود. معنی بابل (آب فراوان) نیز با همین حالت بی اعتنای درخت در ارتباط است. آن ها نماد بخش صاحب ثروت و امنیت جامعه هستند، افرادی که می توانند گره از مشکلات بخش ضعیف جامعه باز کنند و پناهی برای بی پناهی دیگران باشند؛ اما جز منافع خود و نزدیکانشان اعتنا به چیز دیگری ندارند.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار.