مرد-مسوولامید:

خواب دیدم که پدر زنم دخترش را علاوه بر من به یک شخص دیگر که قیافه نداشت اما پولدار بود هم شوهر داده و آن شخص پولدار به من می گفت که رابطه جنسی اش با تو بقیه اش مال من و من رابطه جنسی با او برقرار نمی کنم و زنم هم عین خیالش نبود و طرف من نمی آمد چون می دانست که می خواهم با او صحبت کنم. پدر زنمم هم می گفت به من ارتباطی ندارد خودش خواسته دوتا شوهر کرده و همسر دوم زنم نیش خند می زد.

 من در حین خواب همش به خودم می گفتم که دارم خواب می بینم اما بعد می گفتم نه این خواب نیست واقعیت است و در جنگ بودم که کجای دنیا یک دختر را به دو نفر شوهر می دهند.

تعبیر خواب :

ریشه مشکلاتی که در زندگی دارید، به فقدان اقتدار بر می گردد. زمانی که انسان اقتدار نداشته باشد، همسر ساز خودش را می زند، فرزندان سر به سودای خود می سپارند و ارکان زندگی از هم می پاشد. البته فقدان اقتدار می تواند در محیط کار یا هر فضای اجتماعی جایگاه طبیعی انسان را متزلزل کند.

تعبیر خواب آدم پولدار

در رویای شما، آدم پولدار بازگوی فردی است که از قدرت پول برای تصرف چیزهایی که می خواهد استفاده می کند. اما، مالکیت جنبه خصوصی دارد. آیا این گونه نیست؟ پس خواب با ظرافت نشان می دهد، در حالی که پول می تواند مالکیت خصوصی بر چیزها را ایجاد کند، آیا ما نباید به عنوان همسر، پدر یا مدیر حقوقمان را بشناسیم و خواستار اعمال حقمان باشیم؟

دوست خوبم، زمانی که فرد پولدار جز جنسیت همه چیز زن را می طلبد، ذهن شما با هشدار بزرگی روبرو می شود: مرد بودن فقط درون بستر جلوه گر نمی شود. اگر شوهر هستید، باید نسبت به تمام وجود همسرتان احساس مسئولیت کنید.

اگر همسر هستید، اگر پدر هستید یا مسئولیت اجتماعی دارید، تعهداتتان را به درستی باز شناسید و بدانید برای عمل به وظایفتان نیازمند اقتدار و  تاثیر آفرینی هستید. اگر با کسی در ارتباطید او باید بداند شما چه هستید، چه حقوقی دارید و در قبال شما باید چگونه باشد.

پرسش آخرتان در خواب که کجای دنیا یک دختر را به دو نفر می دهند، نشان می دهد ذهنتان متوجه مسائل است. پس، به آنچه به درستی درک کرده اید حساس باشید و مسئولانه اقدام کنید.