quarrelندا:

یکی از دوستانم چند وقت پیش در خواب دیده بود که خانمی درب خانه شان را می زنه و وقتی در را باز می کنه اون خانم می خواد به زور وارد خانه بشه. دوستم سعی می کنه در رو روش ببنده و با کلید قفل کنه اما در نصفه بود و آن خانم وارد خانه می شه به قصد تجاوز و خیلی هم خشن بوده و دوستم خیلی می ترسه و اون خانم شروع به عریان شدن می کنه و وقتی سراغ دوستم میاد دوستم از خواب می پره و البته تسلیم اون شخص هم می شه.

تفسیر:

افرادی هستند که با پرخاشگری یا رفتار تهاجمی سعی می کنند ما را مجبور به پذیرش خواستهایشان کنند. برای مثال، صدایشان را بلند می کنند، شلوغ کاری می کنند یا دست به تهدید می زنند. به دوستتان بگویید، کوتاه نیاید و محکم در برابر چنین اشخاصی بایستد.

او باید یاد بگیرد، اگر می خواهد در را ببندد، محکم ببندد و اگر آن را قفل می کند، درست این کار را انجام دهد. در رویای ایشان، تلاش برای بستن در ناقص صورت می گیرد و وی هنگامی که با هجوم بی پروای زن روبرو می شود، خود را باخته و تسلیم خواسته زن می شود. در حالی که ما برای حفظ حقوق و هویت انسانیمان باید با تمام توان برابر متجاوزین بایستیم و مقاومت کنیم.

فرض کنید، آدم رئیس دفتر مدیر عامل شرکتی باشد و در برابر ارباب رجوعی که با عصبیت داد می زند، به سرعت کوتاه آمده و اجازه ورود او به اتاق مدیر عامل را بدهد. آیا چنین فردی می تواند پست خود را حفظ کند؟ روحیه مبارزه طلبی و ایستادگی برابر خواست نابجای دیگران ویژگی انسان های مستقل است.

به دو نکته دیگر هم توجه داشته باشید، زن ابتدا در می زند و دوستتان در را می گشاید؛ یعنی در گام نخست وی با سهل انگاری اجازه شروع ماجرا را داده است و در صحنه آخر، زن برهنه می شود، یعنی دوستتان را تحت تاثیر وجود خویش قرار می دهد. برابر امر نادرست باید محکم و چون سدی نفوذ ناپذیر ایستاد. ریشه تمام انحرافات در لغزش نخستین نهفته است.