200278805-001مهتاب:

دیشب خیلی سخت خوابم برد و خواب دیدم در یک خونه ای زندگی میکنیم که با این خونه فعلی فرق داره. ناگهان دیوار پشت تلویزیون خراب شد بطوریکه ما می توانستیم خیابان را ببینیم و دیدیم که چند نفر زیر آوار زخمی شدند، یک نفر هم مرد. می خواستیم برویم پایین ببینیم چه شده است اما پله ها را پیدا نمی کردیم. راهروهای بزرگ  با سنگ های گرانیت براق بود و همسایه ها هم همسایه های خودمان بودند اما نمی توانستیم راه را پیدا کنیم و برویم.
لطفا تعبیرش را بگویید… کلا خیلی خواب خانه ها یا ساختمانها یا خیابانهایی را می بینم که برایم در بیداری نا آشناست اما آنقدر بعضی ها را در خواب دیده ام که برایم آشنا شده اند و انگار جای خاصی هستند… ممنون که این گره ذهنی را برایم باز می کنید.

تفسیر:

دوست خوبم، مگر شما نمی دانید ما انسان ها اجتماعی آفریده شده ایم و برای رسیدن به خوشبختی به وجود دیگران نیاز داریم. این نزدیکان ما و همکارانمان هستند که امکان موفقیتمان را مهیا می کنند.

تعبیر خواب تلویزیون

به خوابتان نگاه کنید: دارید تلویزیون نگاه می کنید. انسان هیچ مسئولیتی در برابر اتفاقاتی که در تلویزیون می افتد ندارد؛ اما بعد صحنه عوض می شود، دیوار فرو می ریزد و عده ای مصدوم و مجروح می شوند. اینجا دیگر واقعیتی عینی و عریان خود را نشان می دهد و شما احساس مسئولیت می کنید. باید هم این گونه باشد.

سر در گمی شما در محیط ساختمان، برآمده از یک اتفاق ساده است، عدم توجه به همسایه هایی که آشنا هستند و شاید راه را بلد باشند. راستی، چرا از آن ها نمی پرسید؟

در زندگی، وجود دیگران را واقعی ببینید. ما انسان ها شی نیستیم، احساس داریم و باید دیده شویم، درک شویم. پس نزدیکانتان را ببینید و برای رسیدن به اهدافتان از آن ها کمک بگیرید. من و تو ما می شویم!