مسوولمهدی:

کاغذی را نشانم دادند که روی آن هفت چیز نوشته شده بود که فقط سمبله اش به خاطرم مانده است. بعد هفت ظرف پر از غذا را دیدم که طعم و بوی خوشایندی داشتند و یک به یک آن ها را خوردم. بسیار لذیذ بودند و رسیدم به ظرف هفتم. مایعی سبز رنگ بود که بوی خوبی می داد. آن را نیز خوردم و بعد تمام آن را بالا آوردم. به همراه مایع سبز رنگ دو تیکه فضله گون نیز از دهانم بیرون افتاد.

تفسیر:

درک کنید خود شما مسئول وضعیت ناگوار فعلیتان هستید. در واقع، اگر گرفتار شرایط  بدی هستید، خودتان موجبات آن را فراهم آورده اید.

کاغذ نماد آگاهی است و سنبله نماد شهریور ماه و زمان به ثمر نشستن محصول است. بنابراین، خواب در همان آغاز به شما می گوید که با نتیجه عمل خود روبرو هستید. شما کشاورز زندگی تان بوده اید و اکنون در فصل نتیجه گرفتن با هر وضعی که مواجه اید، ناشی از عمل خودتان است.

اما، هفت نماد هفت خان و هفت مرحله و در حقیقت مراحل سلوک است. در رابطه با شما، هفت ظرف وجود دارد که مراحل سقوط شما را نشان می دهد. هفت ظرف آن چیزهایی است که به آن پرداخته و آن سوداهایی است که دنبال کرده اید و نتیجه آن ها سقوط شما شده است. البته سقوط در ظرف هفتم جلوه گر می شود. ظرف آکنده از مایع سبز رنگی است. سبزی مایع همانند برگ های درخت است. اما، سبز درخت اشاره به رویش و به ثمر نشستن دارد، در حالی که سبز درون ظرف نمادی از جلبک و حکایتگر ماندآب است. هنگامی که آب راکد می شود، جلبک می زند و عامل اصلی تباهی زندگی شما در همین معنا نهفته است: توقف، رکود و زندگی گیاهی داشتن.

دوست خوبم، فضله نماد امر مشمئز کننده است. اگر دیگران از پیرامون شما دور می شوند، حکایتش را در فقدان تحرک خودتان ببینید. این خواب برجسته ترین مانع زندگی را نشانتان داده است: ابتدا بیاموزید در جریان زندگی وارد شوید، آنگاه به خان های دیگر زندگی خواهید رسید.

البته بو و طعم غذای ظرف ها برای شما خوشایند است. این نکته نشان می دهد نفس شما از بی تحرکی و خصوصیات نادرستتان لذت برده و آن ها را خوب تفسیر می کند. هولناکترین ویژگی نفس نیز در همین قدرت توجیه کننده آن نهفته است. فرد سیگاری گوشه لب می گذارد و ضمن صدمه زدن به خود بوی بد آن را به مشام دیگران فرو می کند، اما احساس می کند این گونه هویت والاتری دارد؟! دست به قتل، خیانت و خباثت می زند و فکر می کند، چه موجود تیزهوش و منحصر به فردی است و حق دارد چنین کند. سنبله را به خاطر آورید، فریب نفس را درک کنید و خودتان را از خسوفی که در آن گرفتار شده اید برهانید.