سجاد:
از جایی برمی گشتیم. یه جاده بود. یهو یک دسته گرگ به ما حمله ور شدن(با خانواده بودم)…بعد من به خانوادم گفتم که فقط فرار نکنید و خم شدم و سنگ برداشتمو به طرف دسته گرگ پرتاب کردم . اونا تا به ما رسیدن دور تا دور ما واستادن. بعد دو نفر اومدن و گرگارو کشتن و مارو نجات دادن.

تفسیر:
سوره النساء/ آیه ۵۱: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یومنون بالجبت و الطاغوت… (آیا ندیدی کسانی که بهره ای از کتاب به آنان داده شده و به بت و طاغوت ایمان می آورند. کلمه کلیدی «نصیبا من الکتاب» به معنای بهره ای از کتاب است. کسانی که بهره ای از دانایی برده اند اما از راه نادرست پیروی می کنند. شما نیز زمانی که به خانواده می گویید فرار نکنید، مشخص می شود بهره ای از دانایی برده اید. اما، از دانایی تان به درستی استفاده نمی کنید. در واقع، سنگ عاملی برای ترساندن است و گرگ نماد ترس آوری و خشونت است. آیا با ترس آفرینی می توان به مبارزه با عامل ترس آور رفت؟ خیر، با این کار فقط ترس بزرگتر و مهلکتر می شود.
آن دو نفر می آیند تا راه حل را به شما نشان دهند: شجاعت و دلیری!
دوست خوبم، شما با مشکلی روبرو شده اید که برای حل آن نیازمند شجاعت هستید تا با قلبی محکم از دانایی تان به درستی استفاده کرده و از راهش بر موانع پیش رو فائق آیید.