زن-تمرینمریم:

خواب دیدم سه تا از دندان های بالا سمت راست نبودن و به جاش سه تا دندون تازه دره اومده بود، بهد داشتم یه کم از موهام رو هم کوتاه میکردم.

 

تفسیر:

توقعتان را با مقدورات هماهنگ کنید. دوست خوبم، اگر قصد صعود به اورست را دارید، ابتدا باید از توچال بالا بروید. مگر می شود یک شبه ره صد ساله را طی کرد؟ هر چیز مقدراتی دارد. امکانات را فراهم کنید، سطح توانایی ها را بالا ببرید و سرانجام به آنچه می خواهید دست می یابید.

اما، دندان وسیله ای برای گرفتن و تسلط بر هدف است. اگر دندان ها کوچک هستند، یعنی الان می توانید در حد محدودی تصرف در موضوع داشته باشید و باید به تدریج موقعیتتان را بهتر نمایید. کوتاه کردن مو نیز به معنای آماده شدن برای هدف مورد نظر است.

تصور کنید سایتی زده اید یا وارد بیزینسی شده اید. به صورت طبیعی در روزهای نخست و چه بسا ماه های نخست مشتریان بسیار اندک و سودها شاید منفی باشد. اما، با تلاش پی گیر و ادامه کار به تدریج بازدیدکنندگانتان افزایش یافته و کالای شما دیده می شود.

سطح انتظارتان را پایین بیاورید، به آماده سازی شرایط بپردازید و به خودتان زمان بدهید، آنگاه موفقیت دسترس پذیر است.