سوره صف آیه 14

صف آیه ۱۴

… آنگاه مومنان را در برابر دشمنانشان یاری دادیم… (سوره صف، آیه ۱۴)

همت والا و تلاش پی گیر برای غلبه بر مشکلات،‌عامل موفقیت و باز شدن قفل بسته کار است. در واقع،‌ زمانی که در برابر موانع بزرگ سختکوشانه می‌ایستید، به نیروهای موثر کمک می‌کنید تا راه را بگشایند و امر سامان گیرد.